การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สผ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สผ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เมื่อวันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๐๐๓ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม นางณัฐิยา ลาภเลิศสุข ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งมีเรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้ ๑.) ร่าง ตัวชี้วัด สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒.) ร่างคำรับรองการปฏิบัติราชการของ กอง/กลุ่มอิสระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓.) การปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างส่วนราชการ ภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมของ สผ. และ ๔.) รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. รวมประมาณ ๕๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

վ: Make money42 Make money41 Make money40 Make money39 Make money38 Make money37 Make money36 Make money35 Make money34 Make money33 Make money32 Make money31 Make money30 Make money29 Make money28 Make money27 Make money26 Make money25 Make money24 Make money23 Make money22 Make money21 Make money20 Make money19 Make money18 Make money17 Make money16 Make money15 Make money14 Make money13 Make money12 Make money11