การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สผ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สผ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เมื่อวันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๐๐๓ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม นางณัฐิยา ลาภเลิศสุข ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งมีเรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้ ๑.) ร่าง ตัวชี้วัด สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒.) ร่างคำรับรองการปฏิบัติราชการของ กอง/กลุ่มอิสระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓.) การปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างส่วนราชการ ภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมของ สผ. และ ๔.) รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. รวมประมาณ ๕๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม