การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สผ. ครั้งที่ 1/2565

สผ. โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1002 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 ร่วมกับระบบ VDO Conference โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ .เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนกองและกลุ่มอิสระซึ่งในการประชุมดังกล่าวได้มีมติรับทราบผลการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สผ. ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 รวมถึงรับทราบการกำกับดูแลองค์การที่ดี (OG) สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และผลการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ สผ. และความก้าวหน้าการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการในสังกัดกลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม ทส. นอกจากนี้ ได้เห็นชอบให้กองที่รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดตามที่กำหนด และเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดภายใต้คำรับรองการปฏิบัติราชการของกอง/กลุ่มอิสระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 อีกทั้งเห็นชอบต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565) และเห็นชอบในหลักการในการปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่คณะทำงานพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ สผ.

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)