การประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้าง ระบบราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เมื่อวันอังคารที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๗ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า ๔๐ คนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ร่วมกับการเข้าประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบ Zoom โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ นางกตัญชลี ธรรมกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบคำขอปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ กลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม และให้เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) ต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม