การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม๑๐๐๓ และ ๑๐๐๕ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช และนายประเสริฐ ศิรินภาพร และมี นางกตัญชลี ธรรมกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ ดังนี้ ๑) ความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดภายใต้แนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๒) แนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๓) การขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดภายใต้คำรับรองการปฏิบัติราชการของ กองและกลุ่มอิสระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ และ ๔) โครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการองค์การ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนกว่า ๕๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม