การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สผ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สผ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช และ นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ นางกตัญชลี ธรรมกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นเลขานุการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมการประชุม โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณา

๑.) รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตัวชี้วัดภายใต้แนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๒.) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ กอง/กลุ่มอิสระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑
๓.) ผลการเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๔.) การปรับปรุงหน้าที่กลุ่มงานภายในกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม
๕.) แนวทางการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ สผ.ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ
๖.) โครงการแนวทางการจัดทำระบบพัฒนาบุคลากร สผ. : แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ซึ่งมีกรรมการและเจ้าหน้าที่ สผ. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนประมาณ ๒๓ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม