การประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลตำรวจเอก ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ แทน พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รองประธาน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติรับทราบ ดังนี้ ๑.) ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ๒.) ความคืบหน้าการเสนอร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. …. (การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ) ๓.) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง ความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) ๔.) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเรื่องสำคัญ ดังนี้ ๑.) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จำนวน ๙ คณะ รวมทั้งองค์ประกอบ หน้าที่ และอำนาจ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจของ คทช. ๒) ข้อเสนอโครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และการเพิ่มอัตรากำลังในการปฏิบัติหน้าที่รองรับภารกิจของ คทช. ๓) ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรบ้านปางมะโอ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ และให้กรมป่าไม้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป และ ๔.) การขอทบทวนและยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ นำเสนอความเห็นของ คทช. ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป รวมถึงที่ประชุมมีมติรับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหากลุ่มสมัชชาคนจน และความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.)

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม