การประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลตำรวจเอก ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ แทน พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รองประธาน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติรับทราบ ดังนี้ ๑.) ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ๒.) ความคืบหน้าการเสนอร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. …. (การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ) ๓.) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง ความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) ๔.) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเรื่องสำคัญ ดังนี้ ๑.) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ จำนวน ๙ คณะ รวมทั้งองค์ประกอบ หน้าที่ และอำนาจ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจของ คทช. ๒) ข้อเสนอโครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และการเพิ่มอัตรากำลังในการปฏิบัติหน้าที่รองรับภารกิจของ คทช. ๓) ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรบ้านปางมะโอ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ และให้กรมป่าไม้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป และ ๔.) การขอทบทวนและยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ และให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ นำเสนอความเห็นของ คทช. ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป รวมถึงที่ประชุมมีมติรับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหากลุ่มสมัชชาคนจน และความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.)

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort