การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.)ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) ครั้งที่ ๔/256๔ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล ร่วมกับห้องประชุม ๑๐๐๑ และห้องประชุม ๑๐๐๒ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ทำหน้าที่รองประธานกรรมการคนที่ ๑ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ทำหน้าที่รองประธานกรรมการคนที่ ๒ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายเกียรติชาติ ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ทำหน้าที่กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยที่ประชุมได้มีเรื่องเพื่อพิจารณาที่สำคัญจำนวน ๕ เรื่อง และคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ ดังนี้

๑. (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย (Thailand’s Long-Term Low Greenhouse Gas Emission development Strategy) และมอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) นำเสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย (Thailand’s Long-Term Low Greenhouse Gas Emission development Strategy) ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

๒. (ร่าง) องค์ประกอบคณะผู้แทนของประเทศไทย ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๖ (COP 26) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๑๖ (CMP 16) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ ๓ (CMA 3) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร ตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการฯ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอองค์ประกอบคณะผู้แทนของประเทศไทยต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

๓. (ร่าง) แถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๖ และมอบหมายให้ ทส.โดย สผ. ดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ฯ โดยหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ขอให้ สผ. ดำเนินการได้ และมอบหมายให้ รมว.ทส. หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้ความเห็นชอบ (Endorsement)ต่อร่างแถลงการณ์ฯ ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม และเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาร่วมรับรอง (Adoption) หรือมอบหมายผู้แทนร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ฯ ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๓๘ ตามลำดับ

๔. ผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงานและขนส่ง ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และมอบหมายให้ สผ. นำผลการลดก๊าซเรือนกระจกดังกล่าวประกอบในรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ ๔ และรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ เพื่อเสนอต่อสำนักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป และ ๕. (ร่าง) ข้อตกลงการขยายระยะเวลาบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลก กับ สผ. และมอบหมายให้ สผ. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม