การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) ครั้งที่ ๓/256๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล ร่วมกับห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ และห้องประชุมชั้น ๑๗ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่รองประธานคนที่ ๑ นายชุตินทร คงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ทำหน้าที่รองประธานคนที่ ๒ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายเกียรติชาติ ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ทำหน้าที่กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ จำนวน ๔ เรื่อง ได้แก่

๑. (ร่าง) กรอบท่าทีเจรจาของไทยในการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และมอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) นำเสนอต่อ ครม. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

๒. ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินการของสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย และภาคีร่วมดำเนินการ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกในการก่อสร้างและเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

๓. กระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ

๔. (ร่าง) แถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) ระหว่าง สผ. ของราชอาณาจักรไทย กับกรมสิ่งแวดล้อมของสมาพันธรัฐสวิส ในความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มอบหมายเลขาธิการ สผ.หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้แทนลงนามใน (ร่าง) แถลงการณ์ร่วมดังกล่าว และมอบหมาย ทส. นำเสนอต่อ ครม. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบจำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่

การเข้าร่วมกลุ่มดำเนินงานด้านกรดไนตริกเพื่อสภาพภูมิอากาศ (Nitric Acid Climate Action Group : NACAG) ของประเทศไทย

สรุปผลการเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี หัวข้อ Adaptation and Resilience ในห้วงการประชุม Leaders Summit on Climate ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ และสรุปผลงานเสวนา Media roundtable หัวข้อ“Partnering for Climate Action: Outcomes from the U.S. Climate Summit” เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม