การประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้รับทราบดังนี้ ๑) คำสั่ง คทช. ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้ คทช. จำนวน ๙ คณะ ๒) ผลการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน และผลการดำเนินงานที่สำคัญของฝ่ายเลขานุการฯ คทช. และคณะอนุกรรมการภายใต้ คทช. ๓) แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยงแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปด้านสังคม การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน และ ๔) การขอรับการสนับสนุนเพื่อดำเนินการโครงการนำร่องระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

                ในการนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบ ดังนี้ ๑) การแก้ไขคำสั่ง คทช. ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้

๑. การแก้ไขคำสั่ง คทช. ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้

     (๑) เพิ่มประธานสภาเกษตรกรจังหวัด และท้องถิ่นจังหวัด เป็นอนุกรรมการใน คทช.จังหวัด

     (๒) เพิ่มผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการนโยบายแนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

     (๓) เพิ่มหน้าที่และอำนาจของคณะอนุกรรมการจัดที่ดินในการสำรวจ ตรวจสอบ และจัดทำข้อมูลผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ทำกินและที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 ๒. ร่างประกาศ คทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ พ.ศ. …. เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๓

๓. รายงานผลการดำเนินงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของ คทช. ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน และให้เสนอคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป

๔. ให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้ คทช. เพิ่มเติม เพื่อดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ จำนวน ๒ คณะ และการของบประมาณของ คทช. จำนวน ๘,๔๔๘,๔๐๐ บาท
๕. กรอบอัตรากำลังของ สคทช. จำนวน ๑๐๐ อัตรา การของบประมาณงบกลาง จำนวน ๕๔,๘๓๔,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสำนักงาน และแบบตราสัญลักษณ์ของ สคทช.

๖. แนวทางการเสนอความเห็นของ คทช. ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยมอบหมายให้ สคทช. แจ้งเสนอความเห็นได้ในกรณีเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือเป็นไปตามแนวนโยบายของ คทช. กรณีที่มีแนวทางปฏิบัติชัดเจนอยู่แล้ว

และ ๗. ให้สำนักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณให้กรมป่าไม้ ในการจัดหาข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงปี ๒๕๕๗ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการที่ดินตามนโยบาย คทช. ต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Buz Lazer kürtaj ankara epoksi Marmaris transfer pvc zemin kaplama betgaranti giriş kolaybet giriş maksibet youwin betexper vdcasino vdcasino youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort