การประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้รับทราบดังนี้ ๑) คำสั่ง คทช. ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้ คทช. จำนวน ๙ คณะ ๒) ผลการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน และผลการดำเนินงานที่สำคัญของฝ่ายเลขานุการฯ คทช. และคณะอนุกรรมการภายใต้ คทช. ๓) แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยงแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปด้านสังคม การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน และ ๔) การขอรับการสนับสนุนเพื่อดำเนินการโครงการนำร่องระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

                ในการนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบ ดังนี้ ๑) การแก้ไขคำสั่ง คทช. ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้

๑. การแก้ไขคำสั่ง คทช. ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้

     (๑) เพิ่มประธานสภาเกษตรกรจังหวัด และท้องถิ่นจังหวัด เป็นอนุกรรมการใน คทช.จังหวัด

     (๒) เพิ่มผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการนโยบายแนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

     (๓) เพิ่มหน้าที่และอำนาจของคณะอนุกรรมการจัดที่ดินในการสำรวจ ตรวจสอบ และจัดทำข้อมูลผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ทำกินและที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 ๒. ร่างประกาศ คทช. (https://basicbluesnation.com) เรื่อง หลักเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ พ.ศ. …. เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๓

๓. รายงานผลการดำเนินงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของ คทช. ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน และให้เสนอคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป

๔. ให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้ คทช. เพิ่มเติม เพื่อดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ จำนวน ๒ คณะ และการของบประมาณของ คทช. จำนวน ๘,๔๔๘,๔๐๐ บาท
๕. กรอบอัตรากำลังของ สคทช. จำนวน ๑๐๐ อัตรา การของบประมาณงบกลาง จำนวน ๕๔,๘๓๔,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสำนักงาน และแบบตราสัญลักษณ์ของ สคทช.

๖. แนวทางการเสนอความเห็นของ คทช. ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยมอบหมายให้ สคทช. แจ้งเสนอความเห็นได้ในกรณีเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง หรือเป็นไปตามแนวนโยบายของ คทช. กรณีที่มีแนวทางปฏิบัติชัดเจนอยู่แล้ว

และ ๗. ให้สำนักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณให้กรมป่าไม้ ในการจัดหาข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงปี ๒๕๕๗ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการที่ดินตามนโยบาย คทช. ต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content