สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมคณะกรรมการ นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธานคนที่ ๑ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รองประธานคนที่ ๒ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการและเลขานุการ และมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งเป็นการประชุมผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ประชุมได้มีการพิจารณายกระดับการดำเนินงานแก้ปัญหาโลกร้อนของประเทศตามการมีส่วนร่วม ที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้ความตกลงปารีส โดยที่ประชุมเห็นชอบต่อ (ร่าง) NDC ฉบับปรับปรุงของประเทศไทย ที่จะมุ่งเน้นการดำเนินงานทั้งด้านการลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) และประเด็นความต้องการได้รับการสนับสนุน (Support needs) ของประเทศไทย ทั้งนี้ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ สผ. นำเสนอ (ร่าง) NDC ฉบับปรับปรุงของประเทศไทย โดยรับข้อสังเกตของคณะกรรมการในเรื่องผลกระทบของการระบาดของโรคโควิท ๑๙ ไปปรับปรุงและนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งให้สำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป เพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทย ให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับประชาคมโลก                 นอกจากนี้ ฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอความก้าวหน้าการจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สรุปผลการประชุม COP25 และการเข้าร่วม NDC Partnership ของประเทศไทย ต่อที่ประชุม กนภ. เพื่อรับทราบอีกด้วย

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

https://cutt.ly/meozcUaw https://cutt.ly/Ieozc9W8 https://cutt.ly/Teozc688 https://cutt.ly/GeozvyZf https://cutt.ly/FeozvpGX
Skip to content