การประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรม สผ. รอบสุดท้าย ครั้งที่ 1/2565

สผ. จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรม สผ. รอบสุดท้าย ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1001 อาคารทิปโก้ 2 และผ่านระบบออนไลน์ โดย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานกรรมการ รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และดร.อำพล อาภาธนากร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.มัธยา รักษาสัตย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นกรรมการ เพื่อรับฟังการนำเสนอผลงานนวัตกรรม สผ. ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองเบื้องต้นแล้ว รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ โดยแบ่งเป็น 1) ผลงานประเภทบุคคล รูปแบบข้อเสนอ สร้างสรรค์ใหม่ หรือไอเดียใหม่ จำนวน 3 โครงการ และ 2) ผลงานประเภททีมบุคลากร รูปแบบโครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ 2563 – 2564 จำนวน 6 โครงการ

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม