การประชุมคณะกรรมการด้านงบประมาณ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 และผ่านระบบ Video Conference ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุมฯ โดยมี นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง เลขานุการกรม กลุ่มอิสระ และเจ้าหน้าที่ สผ. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว จำนวน ประมาณกว่า 30 คน ซึ่งมี นายพงษ์ศักดิ์ เอื้อสุวรรณา ผอ.กผง. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ 1) ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และเงินกันเหลื่อมปี 2) กรอบวงเงินคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ เลขาธิการ สผ. ได้มอบนโยบายในการทำงานของเจ้าหน้าที่ สผ. โดยมุ่งเน้นความถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อตอบสนองประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ตามนโยบาย ทส ที่ว่า ทสx

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)