การประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงานโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ. – สผ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๑ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อพ.สธ. – สผ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ พร้อมด้วย ดร.พรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการองค์การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) และ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. และรองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. ที่เกี่ยวข้องจำนวนประมาณ ๒๐ คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติรับทราบ จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑ ) สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามกรอบการดำเนินงาน และกิจกรรมของ อพ.สธ. – สผ. ๒ ) สรุปผลการประชุมคณะทำงานดำเนินงาน อพ.สธ. – สผ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๓ ) การจัดนิทรรศการ ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” นอกจากนั้น ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้ ๑ ) รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน) และการทบทวนแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒ ) แผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. – สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ๓ ) การปรับแก้ไขแผนแม่บท อพ.สธ. – สผ. ระยะ ๕ ปี (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. – สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และพ.ศ. ๒๕๖๔

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม