การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. – สผ.ครั้งที่ 1/2565

สผ. โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สนองพระราชดำริโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (อพ.สธ. – สผ.) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 และผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานกรรมการ นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เป็นรองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการ อพ.สธ. และ ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผอ.กลช. เป็นเลขานุการ การประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ ดังนี้ 1) แนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด 2) การแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.- สผ. 3) การทบทวน พิจารณาปรับแผนแม่บท อพ.สธ. – สผ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)  พิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.- สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2567 ซึ่งมีคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายใน สผ. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)