สผ. จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการประเมินระบบนิเวศระดับชาติ (National Ecosystem Assessment: NEA) ครั้งที่ 1/2566

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการประเมินระบบนิเวศระดับชาติ (National Ecosystem Assessment: NEA) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพุธ ที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1003 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ โดยมีนายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม และเจ้าหน้าที่ กลช. เป็นฝ่ายเลขานุการฯ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินระบบนิเวศที่มีความสำคัญในระดับชาติโดยใช้ข้อมูลวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานสำหรับจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการอนุรักษ์และคุ้มครองระบบนิเวศอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับเวทีการดำเนินงานด้านนโยบาย-วิทยาศาสตร์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ โครงการมีระยะเวลาดำเนินงาน ระหว่าง พ.ศ. 2564 – 2569 โดย สผ. ร่วมกับ United Nations Environmental Program-World Conservation Monitoring Center (UNEP – WCMC) มอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้พิจารณาและเห็นชอบต่อรายงานขอบเขตโครงการประเมินระบบนิเวศระดับชาติซึ่งดำเนินการศึกษาในระบบนิเวศทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยที่เชื่อมโยงในสหสาขาวิชา ทั้งนี้ เนื้อหาหลักของการประเมินประกอบด้วย สถานภาพ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยคุกคามทั้งทางตรงและทางอ้อม ประเด็นการเชื่อมโยงระหว่างเศรษฐกิจ สังคมและสวัสดิภาพของมนุษย์กับความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยความรู้พื้นบ้านและประสบการณ์ท้องถิ่นที่จะสนับสนุนทางเลือกเชิงนโยบาย ระบบบริหารจัดการและการจัดโครงสร้างองค์กรด้านความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยเพื่อตอบสนองการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างบูรณาการ ทั้งนี้ โครงการ NEA เป็นโครงการระดับโลกที่ปัจจุบันมี 12 ประเทศร่วมดำเนินการโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก International Climate Initiative (IKI) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี การประชุมฯ มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ประมาณ 25 คน

นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม
ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมการประชุม
ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมประชุม
การประชุมฯ มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ประมาณ 25 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content