การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ Increasing resilience to climate change impacts in marine and coastal areas along the Gulf of Thailand ครั้งที่ 1/2565

สผ. โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ Increasing resilience to climate change impacts in marine and coastal areas along the Gulf of Thailand ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับ ห้องประชุม 1004 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยมี นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผอ.กปอ. และนายธีรพงษ์ เหล่าพงศ์พิชญ์ ผอ.กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์/กปอ. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ พร้อมด้วย นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง Mr. Renaud Meyer ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP) และคณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 18 หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ ดังนี้ 1) ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของที่ปรึกษาโครงการฯ 2) แผนการดำเนินงานโครงการฯ ปี 2565 3) การทบทวนตัวชี้วัดของโครงการฯ ที่ระดับผลลัพธ์และผลผลิตของโครงการฯ และ 4) การปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการกำกับโครงการฯ

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)