การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) ครั้งที่ 1/2565

สผ. โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB): Supporting biodiversity and climate friendly land management in agriculture landscapes ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 และผ่านระบบ Video Conference โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานกรรมการ และ ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผอ.กลช. ทำหน้าที่เลขานุการกรรมการโดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบต่อรายงานสำหรับผู้กำหนดนโยบายและข้อเสนอต่อใจความสำคัญ (Key messages) ที่ได้จากการพิจารณามูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในการผลิตข้าวในประเทศไทย (Integrating the Value of Ecosystems and Biodiversity in the Development of Rice Systems in Thailand) ตามที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันวิจัยหลักเสนอ ทั้งนี้ มีคณะกรรมการจำนวน 13 คน ซึ่งเป็นผู้แทนหน่วยงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)