การประชุมคณะกรรมการกำกับวิชาการโครงการศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิอาภาคอาเซียน ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 ณ อาคารทิปโก้ 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผอ.กปอ. เป็นประธานการประชุมฯ ดร.กลย์วัฒน์ สาขากร ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ          

ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของโครงการฯ ในระยะที่ 1 (ธันวาคม 2564 – มีนาคม 2565) รวมไปถึงประเด็นสำหรับการนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นในการจัดประชุมระดมสมองจากผู้เชี่ยวชาญและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการจัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอแนะบทบาทและแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาค อาเซียนต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)