การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ BIOFIN ระยะที่ 2 ช่วงต่อขยายโครงการ พ.ศ. 2565-2568  ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565  เวลา 09.30 น. สผ. โดย กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ(กลช.) จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ BIOFIN ระยะที่ 2 ช่วงต่อขยายโครงการ พ.ศ. 2565-2568 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 1005 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 และผ่านระบบ Video Conference โดย นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานกรรมการ Ms. Lovita Ramguttee, Deputy Resident Representative โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย เป็นประธานกรรมการร่วม นางสาวลดาวัลย์ คำภา เป็นที่ปรึกษา ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผอ.กลช. และนางสาวนิรันดร์ นิรันดร์นุต ผู้จัดการโครงการ BIOFIN ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ พร้อมด้วย กรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 35 คน

          ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบ 1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับโครงการ Biodiversity Finance Initiative(BIOFIN) ระยะที่ 2 ช่วงต่อขยายโครงการ พ.ศ. 2565-2568  2) สรุปผลการดำเนินงานโครงการ BIOFIN ในระหว่างปี พ.ศ. 2561-2564 และ 3) การดำเนินงานโครงการ BIOFIN ระยะที่ 2 ช่วงต่อขยายโครงการ พ.ศ. 2565-2568 

          ในการนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนกลไกทางการเงินด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 2 ชุด ได้แก่ 1) คณะทำงานการจัดทำงบประมาณระดับท้องถิ่นเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ และ 2) คณะทำงานขับเคลื่อนกลไกการเงิน เรื่อง ป้ายทะเบียนเพื่อการอนุรักษ์ และร่วมให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลไกการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี พ.ศ. 2565 ในประเด็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สัตว์ป่าและพื้นที่คุ้มครอง การร่วมลงทุนของภาครัฐกับภาคเอกชน และ งบประมาณของภาครัฐ

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)