การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ Thai – German Climate Change Policy Programme  ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช  เลขาธิการ สผ.เป็นประธานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยมี มร. ไรน์โฮลด์ เอลเกส ผู้อำนวยการองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน ประจำประเทศไทยและมาเลเซียรองประธานกรรมการ และนางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผอ.กปอ. ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการซึ่งที่ประชุมฯ เห็นชอบต่อแผนงาน TGCP  5 สาขาหลัก ได้แก่ 1) การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายในภาพรวม 2) พลังงาน 3) การจัดการของเสียและน้ำเสีย 4) เกษตร และ 5) การจัดการน้ำนอกจากนี้
ทีประชุมได้รับทราบ 1) การรับรองแผนการดำเนินงานประจำปี 2564 2) ความก้าวหน้าทางการดำเนินการซื้อสินค้าและบริการในประเทศไทย และ 3) การขยายระยะเวลาดำเนินการของแผนงาน TGCP ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ สผ. ผ่านระบบ video Conference จำนวน 90 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)