การประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

นายจตุพร บุรุษพัฒน์  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน  การประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (แอปพลิเคชั่น zoom) เพื่อพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่วนราชการในสังกัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้มีความถูกต้อง และเหมาะสม โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช  รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สผ. ที่เกี่ยวข้องและ ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม