การประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ระยะที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Webex

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ระยะที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ระยะที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยมี นายประเสริฐศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานกรรมการ นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผอ.กชพ. เป็นกรรมการและเลขานุการ และนางชรินี สุวรรณทัต ผอ.กลุ่มงานสิ่งแวดล้อมชุมชน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมด้วยกรรมการที่เป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมทั้ง นายอภิชาต ทองอยู่ กรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ (ร่าง) แผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ระยะที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ (ร่าง) แผนสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดตามนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดทั้ง ๓ จังหวัด และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) เพื่อการบริหารจัดการ วางแผน ติดตามตรวจสอบและประเมินผล ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ โดยให้ที่ปรึกษารับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับปรุงและดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม