การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ Increasing resilience to climate change impacts in marine and coastal areas along the Gulf of Thailand ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ Increasing resilience to climate change impacts in marine and coastal areas along the Gulf of Thailand ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ ณ ห้องประชุม ๑๐๐๔ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นประธานการประชุม นายธีรพงษ์ เหล่าพงศ์พิชญ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ  ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญดังนี้ ๑) แผนการดำเนินงานโครงการฯ ในปี ๒๕๖๔ ๒) การจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินงานโครงการฯ ในระดับพื้นที่ ๓) การกำหนดที่ตั้งสำนักงานโครงการฯ ในระดับพื้นที่ และ ๔) การกำหนดตัวชี้วัดของโครงการฯ ที่ระดับผลลัพธ์และผลผลิตของโครงการฯ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม