การประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ระยะที่ ๒)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1003 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) จัดประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ระยะที่ ๒) พ.ศ. 2565 – 2569 โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ  และนางชรินี สุวรรณทัต ผู้อำนวยการกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมชุมชน เป็นฝ่ายเลขานุการ และมีผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและผู้ทรงคุณวุฒิ นายอภิชาต ทองอยู่ และนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร พร้อมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าร่วมประชุมซึ่งได้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อีกช่องทางหนึ่งด้วย ในการนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณา การนำเสนอกรอบแนวคิดการดำเนินงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ระยะที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ ซึ่งคณะกรรมการกำกับโครงการฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปทั้งนี้ สำหรับความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมนั้น ที่ปรึกษาจะรับไปดำเนินการเพิ่มเติมและแก้ไขปรับปรุงข้อมูลหรือการดำเนินงานเพื่อให้โครงการฯ สามารถดำเนินการได้ตรงตามวัตถุประสงค์ต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม