การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ Thai – German Climate Change Policy Programme (TGCP)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.)ในฐานะหน่วยประสานงานกลางฝ่ายไทย ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ในฐานะหน่วยประสานงานกลางฝ่ายเยอรมนี จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ Thai – German Climate Change Policy Programme (TGCP) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ ณ ห้องประชุม ๔๐๑  อาคาร สผ.  โดยมี ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม และดร.ณัฎฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นกรรมการและเลขานุการการ ซึ่งได้นำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ จำนวน ๒ เรื่อง คือ ๑.) ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน TGCP ในปี ๒๕๖๒ และ ๒.) ร่างบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ระหว่าง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ หน่วยงานร่วมดำเนินงานหลักของแผนงาน TGCP นอกจากนั้น ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการต่อแผนการดำเนินงานของแผนงาน TGCP ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๖๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม