การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการการศึกษาประเมินแนวทางธรรมชาติในการบริหารจัดการน้ำท่วมในเขตเมือง (Valuing the Benefits of Nature-based Solutions for Integrated Urban Flood Management Project) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการการศึกษาประเมินแนวทางธรรมชาติในการบริหารจัดการน้ำท่วมในเขตเมือง (Valuing the Benefits of Nature-based Solutions for Integrated Urban Flood Management Project) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video Conference  เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๒ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำหน้าที่รองประธาน โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องสำคัญ ดังนี้  ๑) แผนการดำเนินโครงการการศึกษาประเมินแนวทางธรรมชาติในการบริหารจัดการน้ำท่วมในเขตเมือง (Valuing the Benefits of Nature-based Solutions for Integrated Urban Flood Management Project) และ ๒) การจัดการฝึกอบรมสำหรับผู้กำหนดนโยบาย นักวางแผน และผู้เชี่ยวชาญ ด้านการจัดการน้ำ (Training for policy makers, planners and water professionals) ครั้งที่ ๑ การฝึกอบรมพื้นฐานสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับชาติ (Foundational training for national stakeholders) ในระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยที่ปรึกษาโครงการ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้แทนจาก กปอ. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และเทศบาลนครระยอง เข้าร่วมการประชุมกว่า ๒๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์   สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม