การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) : Supporting Biodiversity and Climate Friendly Land Management in Agriculture Landscapes ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ The Economicsof Ecosystems and Biodiversity (TEEB) : Supporting Biodiversity and Climate Friendly Land Management in Agriculture Landscapes ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๒ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบต่อการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการกำกับโครงการฯ และร่างกรอบแนวทางการศึกษา (Draft Scoping report) และรายงานระเบียบวิธีวิจัย (Methodologies report) การพิจารณามูลค่าของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในการผลิตข้าวในประเทศไทย (Integrating the Value of Ecosystems and Biodiversityin the Development of Rice Systems in Thailand) และให้ สผ. ประสานกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติในการดำเนินโครงการร่วมกับที่ปรึกษาต่อไป ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ ๒๕ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม