การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ TGCP ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ Thai – German Climate Change Policy Programme (TGCP) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานคนที่ ๑ มร.ไรน์โฮลด์ เอลเกส ผู้อำนวยการองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันประจำประเทศไทยและมาเลเซีย เป็น รองประธานคนที่ ๒ และดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของปี มีสาระสำคัญประกอบด้วยการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทยและมาเลเซีย ของ มร.ไรน์โฮลด์ เอลเกส การรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน TGCP ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และการพิจารณาปรับแผนงาน TGCP ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ รวมทั้งหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันต่อไป ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนในคณะกรรมการกำกับโครงการฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประมาณ ๕๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม