การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการจัดทำรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ และรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ ๓ และฉบับที่ ๔ ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้ กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการจัดทำรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ และรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ ๓ และฉบับที่ ๔ ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม และ ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผอ.กปอ. เป็นฝ่ายเลขานุการซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแผนดำเนินงานโครงการจัดทำรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ และรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ ๓  ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงรับทราบภาพรวมความก้าวหน้าการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงต่าง ๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว รวมทั้งสิ้นจำนวนกว่า ๓๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม