การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ NDC Support Project : Delivering Sustainability through Climate Finance Actions in Thailand ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องอีเทอร์นิตี้ บอลรูม ชั้น G โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ NDC Support Project: Delivering Sustainability through Climate Finance Actions in Thailand ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ดร. ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำหน้าที่ ฝ่ายเลขานุการ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ และได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับแผนงานและงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ รวมถึงการยกระดับการดำเนินงานของประเทศให้บรรลุเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC) จากงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมโครงการ Climate Promise ของ UNDP พร้อมทั้งได้ร่วมกันกำหนดกรอบข้อเสนอแนวคิดโครงการ (Concept Note) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์สำหรับขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และนำไปประกอบการพัฒนาข้อเสนอโครงการ (Project Proposal) ที่สมบูรณ์ต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม