การประชุมคณะกรรมการ กำกับโครงการเสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุ เพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บคาร์บอน และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการเสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุ เพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บคาร์บอน และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน เมื่อวันจันทร์ ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคาร สผ. โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณา และมีมติเห็นชอบในหลักการต่อการขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ ๖ เดือน (สิงหาคม ๒๕๖๓ – มกราคม ๒๕๖๔) และการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความยั่งยืนของโครงการฯ (กิจกรรมใหม่เสนอโดย UNDP) ดังนี้

๑) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจ ในการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

๒) ส่งเสริมบทบาทของเยาวชนระดับอุดมศึกษา ในพื้นที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สงขลา และพัทลุง

๓) ศึกษา วิเคราะห์ ความเป็นไปได้ในการเลือกใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมกับบริบทของพรุควนเคร็ง ให้มีการลงทุนเพื่อสร้างผลกระทบ (Impact Investment) ร่วมกับภาคธุรกิจ/เอกชน

โดยการประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วม จำนวนประมาณ ๕๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม