การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ Conserving Habitats for Globally Important Flora and Fauna in Production Landscapes ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. และนายสุเมธ กมลนรนาถ รองผู้อำนวยองค์การสวนสัตว์ ร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ Conserving Habitats for Globally Important Flora and Fauna in Production Landscapes ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และนางสาวนุชจรี พืชคูณ หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ สำนักอนุรักษ์และวิจัย องค์กรสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมทำหน้าที่เป็นเลขานุการฯ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานโครงการ Conserving Habitats for Globally Important Flora and Fauna in Production Landscapes เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ ซึ่งกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้ประเมินผลการดำเนินโครงการฯ อยู่ในระดับ Moderately Satisfactory (MS) และรับทราบ ร่าง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครอง และใช้ประโยชน์ถิ่นอาศัยของชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่ภาคการผลิต ซึ่งจัดทำโดย สผ. ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ หรือ IUCN นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบกับเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) ผลการประเมินระยะสิ้นสุดโครงการ Conserving Habitats for Globally Important Flora and Fauna in Production Landscapes  และ ๒) การส่งมอบครุภัณฑ์โครงการฯ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดระนอง และจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้แทนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมประมง กรมการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๔๐ คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม