การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ เสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุ เพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บคาร์บอน และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องบงกชรัตน์ ๓ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการเสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุ เพื่อเพิ่มความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และนายภูมิ พิณเทพ ผู้จัดการโครงการ ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งได้เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) ผลการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประกอบด้วย (๑) การใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (๒) การจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศภูมิทัศน์พรุควนเคร็ง (Geo – database) (๓) การจัดทำแผนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมในพื้นที่ตำบลเคร็ง (๔) การจัดทำรายงานโครงการฯ และ (๕) แผนยุทธศาสตร์การจัดการพรุอย่างมีส่วนร่วม ในพื้นที่ภูมิทัศน์พรุควนเคร็ง และ ๒) สรุปผลการดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาฐานข้อมูลทะเบียนพรุในประเทศไทย สำหรับการพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการพื้นที่พรุในประเทศไทย (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีมติเห็นชอบในหลักการแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (มกราคม – กรกฎาคม) ของศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และมอบหมายศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ฯ ดำเนินการตามแผนงานที่เสนอฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ สผ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวนประมาณ ๕๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม