การประชุมคณะกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีนางวิลาวัณย์ ใคร่ครวญ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธาน โดยนายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เป็นผู้แทนเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนางอุษารัศม์ จันทร์ภักดี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการพิเศษ กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยคณะกรรมการร่วมกันพิจารณา ให้ความเห็นชอบ 7 เรื่อง ประกอบด้วย (1) (ร่าง) ประมาณการรายจ่ายของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ประจําปี พ.ศ. 2567 และการประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อจัดสรรเงินกองทุนในการช่วยเหลือและอุดหนุน หรืออุดหนุนโครงการของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2) (ร่าง) ตัวชี้วัดการประเมินผลการดําเนินงาน ของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ประจําปี 2567 (3) การมอบหมายผู้แทนในการร่วมประชุมหารือร่างตัวชี้วัด การประเมินผลการดําเนินงานทุนหมุนเวียนกับผู้แทนกรมบัญชีกลางและบริษัทที่ปรึกษา (4) การทบทวน แผนปฏิบัติการระยะยาวของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ปี พ.ศ. 2566 – 2570 และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการของ กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ประจําปี พ.ศ. 2567 (5) การทบทวนแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาวของกองทุน คุ้มครองพันธุ์พืช ปี พ.ศ. 2566 – 2570 และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ประจําปี พ.ศ. 2567 (6) การทบทวนแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระยะยาว ปี พ.ศ. 2566 – 2570 และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ประจําปี พ.ศ. 2567 และ (7) การกําหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ประจําปี พ.ศ. 2567

นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เป็นผู้แทนเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นางอุษารัศม์ จันทร์ภักดี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการพิเศษ
ภาพรวมของการประชุมในครั้งนี้
ภาพรวมผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content