การประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ได้จัดประชุมคณะกรรมการ กองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑๗ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นกรรมการและเลขานุการฯ การประชุมครั้งนี้มีการพิจารณา ให้ความเห็นชอบการดำเนินโครงการ ดังนี้     

๑) โครงการส่งเสริมเครือข่าย ทสม. ในการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน

๒) โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำคลองและทรัพยากรสัตว์น้ำ พันธุ์ไม้ ป่าชายเลน ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ของ
เครือข่าย อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ตำบลพิมาน     

๓) โครงการปลูกจิตสำนึกและการจัดการไฟป่า เพื่อสร้าง ความหลากหลายทางชีวภาพ ตำบลแม่กิ๊ อำเภอขุนยวม
จังหวัด แม่ฮ่องสอน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊      

๔) โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์เสือปลา โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ของชุมชนรอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อย
ยอด ของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

 ๕) การขอคืนเงินค่าปรับที่นำส่งกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๑๐๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม     

๖) การจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมสมทบโครงการภายใต้ แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๗) ขอปรับแผนจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๘) นโยบายการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับ การดำเนินงานด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ       

๙) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาด้านกฎหมายของกองทุนสิ่งแวดล้อม

๑๐) การขอปรับปรุงโครงสร้างและเพิ่มอัตรากำลังพนักงาน กองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับภารกิจงานที่เพิ่มขึ้น        

ซึ่งมีคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ ๔๐ คน เข้าร่วม การประชุมผ่านระบบ Webex Meeting ด้วย


จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)