การประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ผ่านระบบ Cisco Jabber

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๗ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ผ่านระบบ Cisco Jabber โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธาน และนายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ

โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณา และมีมติเห็นชอบเรื่องที่สำคัญ ดังนี้ ๑) โครงการเสริมสร้างภูมิต้านทานเพื่อการปรับตัวรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนฐานภูมินิเวศชุมชนต้นน้ำพุง – ต้นน้ำหมัน ของสมาคมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาเทือกเขาเพชรบูรณ์ ๒)โครงการสร้างนักสื่อสารสิ่งแวดล้อมเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวัง และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (เชียงใหม่) ของมูลนิธิสื่อประชาธรรม ๓) โครงการโรงเรียนปลอดขยะโดยใช้หลัก 3C ของโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๔) อนุมัติวงเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม ให้แก่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม) เพื่อดำเนินโครงการปรับเปลี่ยนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในโครงการจัดการมูลไก่ด้วยระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ของบริษัท ฟาร์มระพีพัฒน์ (๑๙๙๙) จำกัด ๕) โครงการบริหารจัดการขยะจากต้นทางอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วมพื้นที่ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช ของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๖) อนุมัติค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม และประมาณการค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๗) แผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกองทุนสิ่งแวดล้อม ๘) รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๙) การกำหนดเงินสะสมสูงสุดและการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี ๒๕๖๓ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมประชุมประมาณ ๔๕ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content