การประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

สผ. โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑๗ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน และนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ดังนี้

๑. เห็นชอบอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมให้กับโครงการ จำนวน ๕  โครงการ

๒. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินโครงการ จำนวน ๒ โครงการ 

๓. เห็นชอบต่อ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕  (ร่าง) คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕ 

และ(ร่าง)รายงานการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔. เห็นชอบปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

๕. เห็นชอบปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม

โดยมีคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ ๒๕ คน เข้าร่วมการประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting ด้วย

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)