การประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.)  ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑๗ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน และ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ โดยในการประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ คือ

๑) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์วัวแดง (Bos javanicus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี ของมหาวิทยาลัยมหิดล
๒) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรเชิงเดี่ยวสู่การทำการเกษตรยั่งยืน ที่เอื้อต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำป่าสัก ของสมาคมรักษ์ป่าต้นน้ำ
๓) โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติลำคลองห้วยแสง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลตำบลสำโรงทาบ ของเทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
๔) โครงการพัฒนาความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่ป่าต้นน้ำวัง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ของสมาคมเครือข่ายคนรักษ์สิ่งแวดล้อมลำปาง
๕) โครงการต้นไม้เพื่อเรา พื้นที่นำร่องอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
๖) การขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินโครงการ และการยกเลิกโครงการ กรณีโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ในการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ของเครือข่าย ทสม. จำนวน ๓ แห่ง
๗) สมาคมลุ่มน้ำสายบุรี ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนและเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูพรุลานควายอย่างยั่งยืน
๘) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่เป้าหมายดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” จังหวัดเชียงราย
๙) การจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม สมทบโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๐) การขอเบิกเงินส่งคืนค่าธรรมเนียม/ค่าบริการ/ค่าปรับ การบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๑) ขอปรับแผนจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๒) การทบทวนแผนการบริหารพัฒนากองทุนสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
๑๓) (ร่าง) ตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน(กองทุนสิ่งแวดล้อม) ประจำปีบัญชี ๒๕๖๕
๑๔) ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ ๒๕ คน เข้าร่วมการประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content