การประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑๗ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิชรองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ คือ ๑) โครงการการประเมินมูลค่าผลประโยชน์สุทธิจากการลดการเผาอ้อยโรงงานและออกแบบมาตรการเชิงบูรณาการ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ๓) บมจ. ธนาคารกรุงไทย (ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม) ขออนุมัติวงเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียและกากมันสำปะหลัง ของบริษัท ดีไวน์สตาร์ช จำกัด ๔) บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ผู้จัดการกองทุนสิ่งแวดล้อม) ขออนุมัติวงเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินโครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในโครงการจัดการน้ำเสียด้วยระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ของบริษัท เชาวน์ดี อีสาน จำกัด ๕) การขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากร“ดินและป่า”เพื่อการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ดำเนินการโดย มูลนิธิการศึกษาเพื่อโลกสีเขียว ๖) การขอขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ดำเนินการโดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการสนับสนุนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (สนง.ทสจ.) และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สนง.สลก.) เพื่อบริหารโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ ๗) การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ ๘) สนง.ทสจ. แพร่ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อเสนอโครงการการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” จังหวัดแพร่ ๙) ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อมในส่วนของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๐) การกำหนดเงินสะสมสูงสุดและการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลัง เป็นรายได้แผ่นดิน ปีบัญชี ๒๕๖๔ และ๑๑) รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ ๒๕ คน เข้าร่วมการประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting ด้วย

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม