การประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

เมื่อวันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑๗ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ คือ ๑) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ในการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ๒) โครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร อำนาจเจริญและอุบลราชธานี ดำเนินการโดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ๓) โครงการการประเมินมูลค่าผลประโยชน์สุทธิจากการลดการเผาอ้อยโรงงานและออกแบบมาตรการเชิงบูรณาการ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๔) โครงการส่งเสริมการจัดการป่าชุ่มน้ำในลุ่มน้ำอิงตอนล่างอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ของสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต และ ๕) การขอชะลอส่งคืนเงินค่าบริการบำบัดน้ำเสียเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ของเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนกว่า ๒๕ คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ ได้มีการประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบ Cisco Jabber ด้วย

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม