การประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑๗  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ผ่านระบบ VDO Conferenceโดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธาน และนายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ

                 โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องสำคัญ ดังนี้ ๑) โครงการพัฒนาต่อยอดโรงเรียนปลอดขยะในรูปแบบ “I Clean Model” สู่ศูนย์การจัดการขยะตำบล ของโรงเรียนวชิรป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ๒) การจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม สมทบโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๓) การดำเนินงานระบบกำจัดของเสียรวม และการจัดเก็บค่าบริการของราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ๔) การดำเนินงานตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน การรับเงิน และการจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒ กรณีเทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์ อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ๕) การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม) ประจำปีบัญชี ๒๕๖๓ ในสถานการณ์ผลกระทบจากมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ๖) (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการขนาดเล็ก ตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ๗) ขอปรับแผนจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ ๘) แผนบริหารพัฒนากองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ผู้แทนจากหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมการประชุมกว่า ๕๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม