การประชุมคณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. พร้อมด้วย นายเตชะวัณณ์ พจน์สมพงส์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาโครงการกำจัดมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (Public Private Partnership: PPP) ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ซึ่งมีการพิจารณาเรื่องการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ข้ามเขตจังหวัดของเทศบาลตำบลบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จำนวน 27 แห่ง และพิจารณาโครงการกำจัดขยะมูลฝอยแบบบูรณาการในระบบปิด (กระนวน – ขอนแก่น) ของเทศบาลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)