การประชุมการนำเสนอผลการดำเนินงาน และรับมอบระบบ Smart EIA Management System (SEMs) ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ๕ หน่วยงาน

เมื่อวันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานรับมอบระบบ Smart EIA Management System (SEMs) จาก นายอธิชย์ ธีรภัทรสกุล ผู้จัดการฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ ซึ่งระบบSEMs จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาชนสามารถ ใช้ในกลั่นกรองประเภทและขนาดของโครงการที่เข้าข่ายจะต้องจัดทำรายงานทางด้านสิ่งแวดล้อมประเภทต่างๆ ครอบคลุมตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน  ได้อย่างรวดเร็ว

   ทั้งนี้ระบบ (SEMs) ได้ผ่านการทดสอบระบบและเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา ภายใต้ MOU ๕ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมธุรกิจพลังงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม