การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) เพื่อจัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance Index: EPI) ของประเทศไทย และการเสนอค่าทดแทน (Proxy) สำหรับการจัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม ของประเทศไทย ครั้งที่ ๘

สผ. โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตัวชี้วัดด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปลดปล่อยมลพิษ และการเกษตรกรรม เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม 2565 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีนางอรวรรณ ดนัยบุตร ผอ. กยผ. กล่าวเปิดประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จำนวนประมาณ ๕๐ คน ในประเด็นสำคัญ ดังนี้

1) การนำเสนอข้อมูลความเชื่อมโยงของดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยกับแผนนโยบายระดับประเทศ  

๒) การนำเสนอข้อมูลค่าทดแทน (Proxy) เพื่อใช้ในการจัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมโดยใช้ข้อมูลของประเทศไทย โดยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะถูกนำไปประกอบเป็นแนวทางในการจัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)