การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) เพื่อจัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance Index: EPI) ของประเทศไทย และการเสนอค่าทดแทน (Proxy) สำหรับการจัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม ของประเทศไทย ครั้งที่ 6 และ 7

สผ. โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตัวชี้วัดด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปลดปล่อยมลพิษ และการเกษตรกรรม เมื่อวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2565 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีนางสาวสุกัญญา วิศาล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จำนวนประมาณ 50 คน ในประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1) การติดตามข้อมูลตัวชี้วัด และสรุปแนวทางการใช้ข้อมูลตัวชี้วัดด้านความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งที่อยู่อาศัย บริการจากระบบนิเวศ และการประมง ๒) การติดตามข้อมูลตัวชี้วัด และสรุปแนวทางการใช้ข้อมูลตัวชี้วัดด้านคุณภาพอากาศ ทรัพยากรน้ำ สุขาภิบาล น้ำดื่ม โลหะหนัก และของเสีย โดยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะถูกนำไปประกอบเป็นแนวทางในการจัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)