การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๑ : การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ ร่างแผนปฏิบัติการระยะยาวกองทุนสิ่งแวดล้อม ในระยะ ๕ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย จัดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๑ : การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ ร่างแผนปฏิบัติการระยะยาวกองทุนสิ่งแวดล้อม ในระยะ ๕ ปีข้างหน้า(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้อง Mayfair Ballroom C ชั้น ๑๑ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ.เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม นางอรวรรณ ดนัยบุตร ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมกล่าวรายงาน ต่อจากนั้น เป็นการนำเสนอ ร่างแผนปฏิบัติการระยะยาวกองทุนสิ่งแวดล้อม ในระยะ ๕ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประกอบด้วย ประเด็นกลยุทธ์ เป้าหมาย มาตรการ และแนวทางการดำเนินงาน โดย รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ปรึกษาโครงการ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสิ่งแวดล้อม ธนาคารกรุงไทย องค์กรความมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) สถาบันการศึกษาและเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๕๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม