การประชุมกรรมการบริหารศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๒๒

เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๐๐๔ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒
นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นหัวหน้าผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมกรรมการบริหารศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference) พร้อมทั้งผู้แทนจาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวนประมาณ ๑๕ คน ซึ่งมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ โดยมีประเทศมาเลเซียเป็นประธานการประชุม ประเทศเวียดนามเป็นประเทศเจ้าภาพจัดการประชุมและเป็นรองประธานการประชุม และสำนักเลขาธิการอาเซียน พร้อมด้วยองค์กรร่วมดำเนินงานกับศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ACB) โดยมี ACB เป็นฝ่ายเลขานุการ สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบและพิจารณาเห็นชอบการดำเนินงานของ ACB โดยวาระที่สำคัญมีดังนี้ ๑.) การเสนออุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของประเทศไทย เป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งใหม่ ๒.) การขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการ Biodiversity Conservation and Management of Protected Areas in ASEAN (BCAMP) Project ออกไปอีก ๑ ปี จากเดิมจะสิ้นสุดในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นสิ้นสุดในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ๓.) การขยายเวลาการทบทวนโครงสร้างองค์กรของ ACB โดยประเทศไทยเห็นชอบร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนให้ ACB ใช้ความตกลงก่อตั้ง ACB ฉบับเดิม เนื่องจากความตกลงดังกล่าวมีความยืดหยุ่นและ ACB สามารถขยายการดำเนินงานภายใต้ความตกลงดังกล่าวได้ ๔.) การยกร่าง ASEAN Joint Statement ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมย์ของผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ในระหว่างการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ ๑๕

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม