การประชุมกรรมการบริหารศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๒๓ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (23rd Meeting of Governing Board of ASEAN Centre for Biodiversity and related meetings)

นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เข้าร่วมการประชุมกรรมการบริหารศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 23 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง (23rd Meeting of Governing Board of ASEAN Centre for Biodiversity and related meetings) เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา ลาว อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม องค์กรร่วมดำเนินงานกับอาเซียน และศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งมีประเทศเมียนมา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม และประเทศบรูไนในฐานะประเทศเจ้าภาพ เป็นรองประธาน การประชุมดังกล่าวมีสาระสำคัญดังนี้

1. การขึ้นทะเบียนอุทยานมรดกอาเซียนและการเสนอขอขึ้นทะเบียนอุทยานมรดกอาเซียนแห่งใหม่

1.1 อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของประเทศไทย ได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นอุทยานมรดกอาเซียนลำดับที่ 50 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

1.2 พื้นที่คุ้มครองที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเป็นอุทยานมรดกอาเซียน 2 แห่ง ได้แก่ เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ Taninthayi ของประเทศเมียนมา และอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ของประเทศไทย โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาเกี่ยวกับขอบเขตของพื้นที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อการปักปันแนวเขตแดนระหว่างประเทศในอนาคต

1.3 การเสนออุทยานมรดกอาเซียนแห่งใหม่ในปี พ.ศ. 2564 มีการขอขึ้นทะเบียนอุทยานมรดกอาเซียน 4 แห่ง ซึ่งพื้นที่คุ้มครองแห่งชาติน้ำปุยของประเทศลาว ผ่านการประเมินภาคสนามแล้วและอยู่ระหว่างหารือกับประเทศไทยเกี่ยวกับขอบเขตของพื้นที่ดังกล่าว

2. ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนสำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกับประชาคมโลกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยจะนำเสนอในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยประเทศไทยจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนนำเสนอในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 15 ต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม