การนำเสนอข้อมูล/ผลการดำเนินงาน และรับฟังความคิดเห็นต่อกรอบและแนวทางการจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมฯ และโครงการ/แผนงานที่สำคัญ ระดับจังหวัด : จังหวัดชลบุรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองสิ่งแวดล้อมชุมชน
และพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ระยะที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙  ได้จัดให้มีการนำเสนอข้อมูล/ผลการดำเนินงาน และรับฟังความคิดเห็นต่อกรอบและแนวทางการจัดทำแผนสิ่งแวดล้อมฯ และข้อเสนอทางเลือก/โครงการ/แผนงานที่สำคัญ ระดับจังหวัด : จังหวัดชลบุรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้โครงการจัดทำแผนสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ระยะที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕6๔
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานกล่าวเปิดการประขุม และมีผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานราชการจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น
ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดระยอง รวมทั้งสิ้น ๑๗๐ คน ซึ่งได้ร่วมกันพิจารณากรอบแนวทางและร่างแผนสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ระยะที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ และกรอบแนวทางและร่างแผนสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด (จังหวัดชลบุรี) ตามนโยบาย
การส่งเสริมและพัฒนาจังหวัด ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ ซึ่งที่ปรึกษาจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับปรุงและดำเนินการในขั้นตอนต่อไป