การตรวจรับรองสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้ารับการตรวจรับรองสถานะหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  จากคณะทำงานผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นำโดย รศ.รัชต์วรรณ กาจนปัญญาคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ.ร.  โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รองเลขาธิการ สผ. ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช  นายประเสริฐ ศิรินภาพร และนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมการตรวจประเมินฯ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการนี้ ดร.รวีวรรณฯ เลขาธิการ สผ. ได้นำเสนอผลงานและความโดดเด่นในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ ของ สผ. และแนวทางในการพัฒนา สผ. เพื่อความยั่งยืนในอนาคต โดยมีรองเลขาธิการ สผ. ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช และนายประเสริฐ ศิรินภาพร ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานของ สผ. ในการเป็น Service Excellence และ Organization Excellence ซึ่งครอบคลุมระบบราชการ ๔.๐ ทั้ง ๓ มิติ ประกอบด้วย ระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) ระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) และระบบราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)  

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม